hva er rettskilder?

hva er rettskilder?

Rettskilder er de kildene som anses som relevante, og som kan benyttes for å finne gyldige rettslige argumenter. Riktig bruk av rettskilder er det sentrale elementet i juridisk metode.

hva er internasjonale rettskilder?

Etter hvert har internasjonale rettskilder fått stor betydning. En rekke nyere norske lover er implementeringer av rettsakter fra EU -retten, særlig forordninger og direktiver. Disse skal tolkes i lys av tilsvarende EU-lovgivning, noe som fremgår blant annet av EØS -avtalens artikkel 6.

hva er tolkningen av rettskildelære?

Det fins flere tolkningsregler som dommeren da kan anvende: Eckhoff, Torstein (2001) Rettskildelære, femte utgave ved Jan Erik Helgesen. Universitetsforlaget. Boe, Erik Magnus (2010) Innføring i Juss. Juridisk tenkning og rettskildelære, tredje utgave. Universitetsforlaget.

hva er rettskilder ved juridiske vurderinger?

Rettskilder ved juridiske vurderinger 1 Grunnloven. Grunnloven har høyest rang innen lovgivning i Norge. Den fastslår at det ikke kan foretas inngrep i den… 2 Lover og forskrifter. Lover vedtas med en flertallsbeslutning av Stortinget, som regel etter forslag fra regjeringen. 3 Forarbeider. Forarbeider er alle de utredningene og overveielsene som gjøres før et lovvedtak… More